مدرس جامعه شناسی خوزستان
اطلاع رسانی به دبیران علوم اجتماعی و کلیه علاقمندان به مفاهیم علوم اجتماعی 
قالب وبلاگ
 

 

طرح درس كلي: نيم سال اول

عنوان درس: جامعه شناسي 2

كلاس: سوم –علوم انساني

سال تحصيلي:  91-90

تعداد ساعت:2

ماه ها

هفته ها

روز و تاريخ برنامه

فصل ها

عنوان درس

هدف هاي كلي درس

مــهــر

اول

جلسه­ي اول

------

معارفه و آشنايي

شناسايي دانش آموزان و بررسي رفتار ورودي

دوم

جلسه­ي دوم

فصل اول

درس اول

گستره­ي جهان اجتماعي

از صفحه 13-9

شناخت پديده هاي  موجود در جهان اجتماعي ومعيار شناسايي آن ها

سوم

جلسه­ي سوم

درس دوم

نظام اجتماعي از صفحه

20-14

شناخت تفاوت نظام اجتماعي با جهان اجتماعي و آشنايي با نهاد اجتماعي

چهارم

جلسه­ي چهارم

درس سوم

                  فرهنگ 1

از صفحه 26-21

آشنايي با مفهوم فرهنگ ،انواع خرده فرهنگ و نهادهاي فرهنگي

آبـــان

اول

جلسه­ي پنجم

--------

ارزشيابي مرحله اي اول

سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

دوم

جلسه­ي ششم

درس چهارم

فرهنگ 2

از صفحه 33-28

شناخت انواع فرهنگ

سوم

جلسه ي هفتم

درس چهارم

فرهنگ 2

از صفحه 36-34

شناخت حقيقت و واقعيت و عقايدوارزش هاي مرتبط با آن

چهارم

      جلسه ي هشتم

فصل دوم

درس پنجم

هويت

از صفحه43-39

آشنايي با مفهوم هويت و شناخت ويژگي هاي مختلف آن

آذ ر

اول

جلسه ي نهم

درس ششم

هويت فردي و اجتماعي

از ص 48-44

شناخت تفاوت هويت فردي و اجتماعي و تعامل بخش هاي مختلف آن

دوم

جلسه ي دهم

درس ششم

ارزشيابي مرحله اي  دوم و تدريس ادامه ي درس جلسه قبل

سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان -شناخت تناسب ميان هويت فردي و اجتماعي

سوم

جلسه ي يازدهم

درس هفتم  

باز توليد هويت اجتماعي

از ص 55-53

شناخت نقش جامعه پذيري و كنترل اجتماعي در تداوم و تغيير هويت اجتماعي

چهارم

جلسه ي دوازدهم

درس هفتم

باز توليد هويت اجتماعي

از ص 57- 55

"    "    "    "     "     "     "

د ي

اول

جلسه ي سيزدهم

--------

ارزشيابي مرحله اي سوم

سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

دوم

 

امتحــــــــانـــــــات نيــــمســـال اول

 

سوم

 

امتحــــــــانـــــــات نيــــمســـال اول

 

طرح درس كلي: نيم سال دو م

عنوان درس: جامعه شناسي 2

كلاس:سوم –علوم انساني

سال تحصيلي:90 –  89

تعداد ساعت: 2

ماه ها

هفته ها

روز و تاريخ برنامه

فصل ها

عنوان درس

هدف هاي كلي درس

بــهمـن

اول

جلسه ي اول

فصل دوم

درس هشتم

تغييرات هويتي وتحولات اجتماعي از ص 62تا58

آشنايي با انواع تحرك اجتماعي وتأثير ارزش هاي جوامع بر آن

دوم

جلسه ي دوم

درس نهم

تحولات هويتي فرهنگ

از ص 67- 63

شناخت هويت فرهنگي ،علل تحولات فرهنگي و تأثير آن بر هويت اجتماعي

سوم

جلسه ي سوم

درس دهم

از خود بيگانگي فرهنگي

از ص 71-68

آشنايي با تأثير ارتباطات فرهنگي بر از خود باختگي فرهنگي

چهارم

جلسه ي چهارم

درس دهم

از خود بيگانگي فرهنگي

از ص73تا71

شناخت انواع از خودبيگانگي فرهنگي

اســفند

اول

جلسه ي پنجم

---------

ارزشيابي مرحله اي اول

سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

دوم

جلسه ي ششم

درس يازدهم

 

هويت ايراني

از ص 78-74

آشنايي با هويت ايراني قبل و بعد از ظهور اسلام و تأثير انقلاب اسلامي بر آن

سوم

جلسه ي هفتم

فصل سوم

درس دوازدهم

قدرت و اقتدار

از ص 85تا80

آشنايي با معاني قدرت ،قدرت اجتماعي و تفاوت مقبوليت و مشروعيت

چهارم

جلسه ي هشتم

درس سيزدهم

نظام سياسي

از ص 90 تا 86

آشنايي با مفاهيم سياست و حكومت و ارتباط نظام سياسي با نظام هاي ديگر

فرورديــن

اول

 

تـعـطــــيــــلات  نـــو روز

 

دوم

 

تـعـطــــيــــلات  نـــو روز

 

سوم

جلسه ي نهم

درس چهاردهم

انواع نظام سياسي

 از ص 95تا91

شناخت انواع نظام سياسي و ملاك هاي دسته بندي آن

چهارم

جلسه ي دهم

--------

ارزشيابي مرحله اي دوم

سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

ارديبهشــت

اول

جلسه ي يازدهم

دوره و آمادگي براي امتـــــحـانـات پايان ســـال

دوم

جلسه ي دوازدهم

دوره و آمادگي براي امتـــــحـانـات پايان ســـال

سوم

 

امتحــــــــانــــــات نيــــم ســـال دوم

چهارم

 

امتحــــــــانــــــات نيــــم ســـال دوم

تهیه و تنظیم : ناهید شیرزادی
موضوعات مرتبط: طرح درس، جامعه شناسی2
[ سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ ] [ 12:15 ] [ ن . درویشی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

خداوندا دربرابر هر آن چه انسان ماندن را به نیستی و تباهی می کشاند : مرا با نداشتن و نخواستن رویین تن کن .