مدرس جامعه شناسی خوزستان
اطلاع رسانی به دبیران علوم اجتماعی و کلیه علاقمندان به مفاهیم علوم اجتماعی 
قالب وبلاگ

 طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی

 

نام شهرستان /ناحيه/منطقه :             اهواز-ناحیه4                                      عنوان درس: نظام اجتماعی وفرد

نام آموزشگاه:                               صفحات كتاب:43-40

مدرس:                                             پايه:اول عمومی

نام كلاس:                       تاريخ:                         زمان تدريس: 90 دقيقه

مهارت های قبل از تدریس

هدف هاي كلي درسي

نظام اجتماعی وفرد-نیاز نظام اجتماعی به فرد-جامعه پذیری-درونی کردن ارزشها- کنترل اجتماعی

 

هدف هاي جزئي درسي

1-       اگاه شوند نظام اجتماعی چه نیازی به فرد دارد.2- با مفهوم جامعه پذیری اشنا شوند

3- راههای مختلف جامعه پذیری را بدانند     4- با مفهوم درونی کردن ارزشها اشنا شوند

5- با مفهوم کنترل اجتماعی اشنا شوند

 

هدف هاي رفتاري

1- نظام اجتماعی چه نیازی به فرد دارد؟        2- جامعه پذیری(اجتماع پذیری) چیست؟ مثال بزنید.

3- راههای مختلف جامعه پذیری را نام ببرید.    4- درونی کردن ارزشها چیست؟ مثال بزنید.

5- کنترل اجتماعی چیست؟ مثال بزنید.          6- سرزنش فرزندان توسط والدین مربوط به کدامیک از راههای جامعه پذیری میباشد؟         7-کمک کردن به کوچکترها مربوط به کدامیک از راههای جامعه پذیری می باشد؟

 

پيش دانسته‌ها

تعریف نقش – وظایف نقش- حقوق نقش-  الگوی عمل و ارزشها - نظام اجتماعی  - خرده نظام ونظام اجتماعی کل

ارزشيابي ورودي

1- خرده نظام ونظام اجتماعی کل را تعریف کنید.   2- منظور از تعادل نظام اجتماعی کل(نظام اجتماعی متعادل) وعدم تعادل نظام اجتماعی کل (نظام اجتماعی نامتعادل) چیست؟

3- نظام را با ذکر مثال تعریف کنید.         4- نظام اجتماعی را با ذکر مثال تعریف کنید.

5- نقش را تعریف کنید.                   6- وظایف نقش و حقوق نقش را با ذکر مثال تعریف کنید.

7- وابستگی متقابل نقش ها را توضیح دهید.       8- پیوند نقش ها را توضیح دهید.

9- ارمان اجتماعی چیست؟مثال بزنید.

انتخاب رسانه‌هاي آموزشي متناسب با محتوا

1 – تخته وایت برد- ماژیک  – کتاب – تصاویر- بيان فيلم هاي تلويزيوني

 

انتخاب روش‌هاي تدريس متناسب با محتوا

روش توضيحي –پرسش و پاسخ –كار گروهي –اجراي نمايش-برگزاری روز شهروند سالم در مدرسه

 

مهارتهای ضمن تدریس

1- سلام و احوالپرسي و حضور و غياب

زمان 4دقيقه

2- اجراي ارزشيابي ورودي

زمان15 دقيقه

3- مرور مطالب گذشته

زمان 5 دقيقه

4- آماده سازي و ايجاد انگيزه

زمان4 دقيقه

5- معرفي موضوع درس جديد

زمان4 دقيقه

6- ارائه درس جديد : به صورت فردي و گروهي و با نظارت و همكاري دبير

الف- فعاليت‌هاي فردي دانش‌آموزان : متن درس را به صورت فردی مطالعه می کنند ونظر خود را در مورد درس بيان مي كنند.

ب- فعاليت‌هاي گروهي دانش‌آموزان : به بحث و تبادل نظر در مورد درس و پرسش های مطرح شده  می پردازند و به پرسش های گروهی پاسخ می دهند.

ج-توضيح كامل درس توسط دبير وبا كمك دانش اموزان.

 

زمان 35 دقيقه

7- جمع‌بندي : خلاصه مطالب ارائه شده با كمك دانش اموزان روي تخته نوشته ميشود.

زمان 10 دقيقه

8- ارزشيابي پاياني: 1- نظام اجتماعی چه نیازی به فرد دارد؟         2- جامعه پذیری(اجتماع پذیری) چیست؟

3- درونی کردن ارزشهارا تعریف کنید ویک ارزش مثال بزنید که برای شما درونی شده باشد.

4- کنترل اجتماعی را تعریف کنید ویک رفتار مثال بزنید که از طریق کنترل اجتماعی انجام میدهید.

 

زمان 13 دقيقه

مهارتهای پس از تدریس

تعيين تكليف: از دانش اموزان می خواهیم که برای روز شهروند سالم فعالیت انجام دهند.(پوستر،عکس،روزنامه دیواری،

مقاله،شعر،جمله تاثیر گذارو.............)

یک هفته

 

 

[ پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ ] [ 2:34 ] [ ن . درویشی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

خداوندا دربرابر هر آن چه انسان ماندن را به نیستی و تباهی می کشاند : مرا با نداشتن و نخواستن رویین تن کن .